Umanotera

Resljeva 20, 61000 Ljubljana Uveljavljanje okvirne strategije trajnostnega razvoja za Slovenijo na osnovi projekta v sodelovanju z nevladnimi organizacijami.

Uveljavljanje dokumenta Agenda 21 za Slovenijo – prispevek nevladnih organizacij v Drzavnem zboru, na razlicnih ministrstvih, na obcinski upravi – kot izziv Vladi in lokalnim politikom, da zacnejo koncno uresnicevati sprejeta nacela iz Rio de Janeira.

Povezovanje in sodelovanje nevladnih organizacij pri pripravi Nacionalnega programa varstva okolja (delovna skupina, delavnice). Prvi dogodek iz tega programa je Forum nevladnih organizacij za okolje in naravo v Gozd Martuljku, 23.-25. februarja.

Agenda 21 za Slovenijo – mladi za trajnostni razvoj

Osrednji dogodek projekta bo razpis za raziskovalne naloge na sest tematskih sklopov trajnostnega razvoja in eno poljubno, oziroma interdisciplinarno temo. Razpis bo tekel v zimskem semestru 1996-97, vzporedno na srednjih solah in obeh univerzah. Uvodoma bomo organizirali predstavitvene seminarji in podelili studijsko literatura o trajnostnem razvoju in Agendi 21. Raziskovalne naloge bo ocenila strokovna komisija, naboljse bodo objavljene v publikaciji in predstavljene na zakljucni prireditvi/seminarju na dan Zemlje, 22. aprila 1997, kjer bodo podeljene tudi nagrade najboljsim mladim raziskovalcem. Nagrade bodo studijska potovanja in stipendije za poletje 1997.

Projekt bo spodbujal dijake in studente k spoznavanju in aktivnemu odnosu do uveljavljanja nacel trajnostnega razvoja. Mladi udelezenci bodo v prihodnosti nosilci reform v strokah in vsakdanjem zivljenju. Akcija bo tudi sirse popularizirala trajnostni razvoj med mladino, hkrati pa bo prispevek slovenske mladine k procesu uresnicevanja Agende 21.

Lokalne Agende 21

Predlog projekta “”Local Agenda 21″”je bil oktobra 1995 poslan na razpis Phare, Program demokracije. Umanotera je nosilec projekta, sodeluje pet partnerskih organizacij (Evropski sekretariat ICLEI – Freiburg, Environ – Leicester, BRCC – Bedford, Clearing-House for Aplied Futures – Wuppertal, Independent Ecology Center – Budimpesta). Predlagan je enoletni projekt za sest pilotskih programov Lokalnih Agend 21 v slovenskih mestih/naseljih. Predviden je ciklus desetih delavnic, ustanovitev strokovne skupine za strokovno podporo koordinatorjem, izdajanje biltena itd. Rezultat razpisa (in s tem usoda projekta) bo objavljen marca.

Ekolosko kmetijstvo

Prek razpisa bomo izbrali ustrezno kmetijo, ki ji bomo ob sodelovanju nevladnih organizacij pomagali v prehodu na ekolosko kmetijstvo in turizem, in bo sluzila kot demonstracijska kmetija. Po obdobju 3-4 let bo nudila informativne oglede, ucni proces (predavanja, delo na kmetiji) in celostno ekoturisticno ponudbo. Prva faza (v letu 1996) bo vsebovala: oblikovanje delovne skupine za projekt (nevladne organizacije v sodelovanju z neodvisnimi strokovnjaki), imenovanje koordinatorja in izdelava akcijskega programa in investi-cijskega nacrta. Hkrati pa bo kmetija tudi primeren prostor za delavnice in srecanja Umanotere.

Podprli bomo tudi vzpostavitev baze podatkov o akterjih na podrocju ekoloskega kmetijstva (pridelovalcev, predelo-valcev, distributerjev itd.) in pripravo slovenskih smernic za ekolosko kmetijsko proizvodnjo v Sloveniji (to je prvi korak pri vzpostavljanju nadzora kot ga zahteva mednarodna organizacija za ekolosko kmetijstvo IFOAM).

Potovalne stipendije

Podelili bomo nekaj stipendij za udelezbo na krajsih izobrazevalnih programih na aktualne teme trajnostnega razvoja. Razpis je odprt vse leto: prijavni obrazec je obvezen. Kljucni kriteriji so: pomen teme, stopnja aktivnosti udelezbe, moznosti udelezenca, da pridobljeno znanje oz. izkusnje prenasa na sirsi krog (npr. strokovna javnost, nevladne organizacije, mediji itd.) in neprofitnost. Prijave bodo ocenjene v roku enega meseca.

Razpis za projekte/publikacije nevladnih organizacij

Odprt razpis za idejne predstavitve projektov. O njihovem pomenu oz. primernosti bo fundacija presodila v roku enega meseca. ^e bo projekt pozitivno ocenjen, bomo izvajalce zaprosili za podrobnejso predstavitev projekta.

Idejna predstavitev projekta (najvec na dveh straneh) mora vsebovati kratek opis projekta, cas trajanja, predvidenega nosilca projekta in sodelavce, okvirne skupne stroske, pomoc, ki jo pricakuje organizacija od Umanotere (opremo, svetovanje, financno podporo itd.) in predvidene druge vire pomoci. Pogoj: status nevladne organizacije (drustva, zasebni zavodi) oz. sole.

Dodaj odgovor